Insert : Hasiyah Muqodimah Alfiyah (Bhs Sunda)

Bet 1 :

قال محمد هو ابن مالك # احمد ربي الله خير مالك

Qouluhu qolaa Muhammaddun ;

“Ajengan musonif anu jenengana Syeikh Muhammad putra Imam Malik ngadawuh anu sa-leres2na # Saurna kaula muji ka pangeran kaula, tegesna Alloh SWT, Alloh SWT teh anu pang-sae2na anu ngarajaan”.

Saha ari Muhammad bin Malik teh ?.

Nyaeta Syeikh Al-Alamah Muhammad Jamaluddin bin Abdulloh bin Imam Malik Al-Andalusi ; Anu lahir taun 597 H, pupusna taun 672 H, jadi yuswana teh 75 taun.
Naha geuning disanadkeun ka Malik, henteu ka Abdulloh, pan ari Malik mah eyangna ?. Oh aya 2 ilat ;

 1. Kerna ta’addub ka Kangjeng Rosul (Teu wantu ngageugeuh nami agung Muhammad bin Abdulloh),
 2. Kerna eyangna nyaeta Imam Malik leuwih masyhur tibatan Abdulloh, nyaeta ramana. Jadi ajengan musonif tafa’ul mudah2an kamasyhuran eyangna tepa ka musonif.

Qouluhu Ahmadu ;

Ieu lafad disebutna kalimah iltifat, tina ghoib ngalih kana mutakallim. Tegesna tina lafad hamida ngalih kana lafad ahmadu.
Pangna henteu ngabahasakeun hamida, kerna li alla yufieda ilqitho’a, medahkeun kana henteu pegatna muji.

Qouluhu Khoero ;

Tarkibanana bisa jadi sifat, bisa jadi hal. Ngan anu alus mah jadi hal. Upama lafad khoero dijadikeun hal, eta henteu akur lafadna mah jeung maknana. Lafad khoero eta disebutna af’al tafdhil fie ghoero baabih. Sabab lafad khoero asalna mah akhyaro. Mimiti dipindahkeun harkatna ya kana kho, jadi akhoero, terus dibuang hamjah washalna, mangka jadi khoero.

Bet 2 :

مصليا على الرسول المصطفى # و ا له المستكملين الشرفا

Qouluhu Musholliyan, saur ajengan musonif ;

“Mangka saba’da Kaula muji ka Alloh SWT, teu hilap Kaula maca sholawat ka K. Rosul anu diselir # Nyakitu ka kulawargana K. Rosul anu sampurna kamulyaanana”.

Maksudna ajengan musonif ngayakeun ieu bet ;

 1. Kerna ‘imtitsala’ kana hadits K. Rosul “Kullu amrin dibaalin laa yubdaa piehi bidzikrillahi tsumma bish-sholati alayya fahuwa aqthou ao ajdamu”.
 2. Kerna ‘Ightinaa-an’ / ngalap sugih kana hadits K. Rosul “Man sholla alayya fie kitabin lam tanajalil malaa-ikatu tushollie ‘alaihi maa daama ismie fie dzalikalkitaabi. (Saha2 jalma anu nuliskeun solawat dina bukuna mangka moal eureun2 malaikat mang mentakeun hampura pikeun eta jalma salagi langgeng ngaran kami dina eta buku).

Ari ngaran solawat menurut Imam Abi Hisyam, guruna Imam Sibaweh nyaeta ‘Al-Lathief’, hartina kanyaah. Ari menurut Imam Abu Qotho mah kumaha hubunganana ;

 1. Lamun kaluar ti Alloh disebutna rohmat,
 2. Lamun kaluar ti Malaikat disebutna istighfar,
 3. Lamun kaluar ti Bani Adam disebutna du’a.

Qouluhu aalihi mustakmiliena ;

Naon dasarna ajengan musonif make muat ‘wa aalihi’ ?.
Dasarna emut kana hadits K. Nabi anu disaurkeun ka Sayidina Umar Ibnu Khottob ; “Kudu sieun anjeun tina solawat bathor, nyaeta maca solawat ka K. Nabi wungkul, henteu maca solawat ka kulawargana K. Nabi.

Ari sadaya kulawarga K. Nabi teh aya 3 ;

 1. Kullu muslimin wa muslimatin wa lao ashiyan / fie maqoomid du’a,
 2. Mu’min Bani Hasyim wa Bani Mutholib / fie maqoomij-jakat,
 3. Kullu taqiyyin, hartina sakur2 jalma taqwa / fie maqoomil mad-hi.

Bet 3 :

واستعين الله في الفية # مقاصد النحو بها محوية

Qouluhu astaienu, katerangan saur ajengan musonif ;

“Kaula nyuhunkeun ka kawasaan anu saperti nyuhunkeun tulung ka Alloh SWT dina nganadhomkeun ieu kitab alfiyah # Ari kalolobaanana anu dimaksud ku elmu nahwu, ku kitab alfiyah eta dikumpulkeun”.

Pangna ajengan musonif ngayakeun bet ‘astaienu’, ilatna ;

 1. Kerna ‘lianna man a ‘anahullohu tasyarrot ‘alaihil matholib’. Hartina, kerna sa-enya2na jalma anu tos ditulungan ku Alloh SWT, maka gampang anu dimaksudna.
 2. Buat ngajelaskeun tugas musonif nyebut kana karanganana.

Tanbeh : Ari lafadz ‘astaienu’ eta bi ma’na ‘astaqdiru’. Jadi kaasup kana ‘majaz istiaroh

Bet 4 :

تفرب الأقصى بلفظ موجز # وتبسط البذل بوعد منجز

Qouluhu Tuqorribu ;

“(Ari Alfiyah) eta ngadeukeutkeun harti (masalah elmu nahwu) anu jauh (hararese) kalawan make lafad anu ringkes (ijaz) # Jeung ngalobakeun (anu saperti ngababarikeun alfiyah) kana paparin, saperti jangji anu gancang dicumponanana”.

Maksudna ieu bet buat mertelakeun janji alfiyah. Ari janji alfiyah nyaeta ngadeukeutkeun makna anu jauh, tegesna sanggup ngababarikeun lafad2 anu hararese ku lafad anu ijaz.
Ari ngaran ijaz teh nyaeta “Katsierul ma’naa, qolielul alfaadh”. Hartina loba maknana saeutik lafadna. Jeung janji alfiyah teh rek ngalobakeun kana paparin kalayan kontan.

Ari lafad ‘tuqorribu’ eta bi ma’naa ‘tusahhilu’, kaasup kana ‘majaz istiaroh tabaiyyah’.

Bet 5 :

وتقتضى رضا بغير سخط # فائقة ألفية ابن المعطى

“Sareng nyuhunkeun alfiyah (ti Alloh SWT sareng pembacana) kana karidloan (kasabaran ngajina) kalawan henteu dicampuran ku ambek # Halna anu ngaluhuran ieu alfiyah ka alfiyahna Imam Ibnu Zakariya putra Imam Mu’thie”

Qouluhu wataqtadhie :

Dina ieu bet ajengan musonif rek nyarioskeun pesenan alfiyah. Ari alfiyah teh nyuprih kana karidloan bari henteu dicampuran ku bendu ; (1) Ti Alloh SWT, (2) Ti Musonif, (3) Tinu Ngaji. Jeung ieu alfiyah kaula (saur musonif), eta leuwih unggul tibatan alfiyah Syeikh Ibnu Mu’thie.

Qouluhu faa-ieqotan ;

Ieu bet disebutna ‘Mutahharok’, -robah tungtung- , sabab asalna mah ; ‘faa ieqotan minha bi alfi baeti’.

Kacarioskeun, saba’da ajengan musonif muat ieu bet, dumadakan saurna ajengan musonif teh kalengger dugi ka henteu emutna. Sadayana nadhom alfiyah anu parantos disiapkeun ngadak2 hilap, ical tina emutanana. (Syahdan -/+ 2 tauna).
Dina sajeroning henteu emut, ajengan musonif ngimpen pependak sareng hiji jalmi (aki2). Teras eta aki2 naros ka ajengan musonif ;
“Naha anjeun teh lain ngarang alfiyah, tos dugi kamana ?”.
Terus mantena mere bet kieu ; “Wal hayyu qod yaghlibu alfa mayyiti (Jeung ari saurang jalma anu hirup, terkadang bisa ngelehkeun sarebu jalma anu tos maot)”.

Ari ieu aki2 teh kauninga nyaeta Imam Ibnu Mu’thie. Saba’da ngimpen kitu, ajengan musonif teh gugah emut deui sapertos biasa. Saparantos gugah ajengan musonif sasadu ku ieu bet :

Bet 6 :

وهو بسبق حائز تفضيلا # مستوجب ثنائي الجميلا

Anu maksudna, Jadi kerna Syeikh Ibnu Mu’thie mah parantos tiheula dina jamana, mangka pantes meunang kaunggulan sarta layak lamun Ibnu Malik ngalem kalawan kaalusan kana kitabna sareng kana salirana Imam Ibnu Mu’thie.

Ari Ibnu Mu’thie teh lahirna taun 564 H, pupusna taun 628 H. Jadi yuswana 64 taun. Memang aya paribasa ; “Al-fadhlu lil mutaqoddimiena”- (Ari kautamaan, eta tetep ka pirang2 jalma anu ti heula).

Bet 7 :

Saparantos kaayaan kitu, mangka teras Syeikh Ibnu Malik ngadu’a ka Alloh SWT ku ieu bet ;

والله يقضى بهبات وافرة # لي وله في درجات الأخرة

“Muga2 Alloh SWT ngahukuman kalayan maparin pirang2 paparin anu sampurna # Ka kaula sareng ka Syeikh Imam Ibnu Mu’thie ku nikmat sareng darajat di dunya sareng aherat”

Tanbeh : Tah ieu lafad ‘wallohu yaqdhie’ upama ceuk elmu ma’ani mah ka asupkeun kana lafad khobar, ma’nana du’a. Ari anu dikarepkeun ; ‘bi hibbati wa firoh’ nyaeta ‘ubuutul iman wal islam’. (Tetepna Iman jeung Islam)

I’lam ; tapi saur sapalih ulama mah, ieu bet teh kirang tepat, anu saena mah kieu.

“Wallohu yaqdhie bir-ridloa warrohmah # Lie wa lahu wa li jamie-iel ummah”.

—– 🙂

(Alhamdulillah, wassholaatu wassalaamu ‘ala rosulillah, wa ‘ala aalihi washohbihi wa man waalah ; Seratan anu nuju diajar, dhoif tur faqir, tangtos seu-eur lepatna ; wallohu a’lam bish-showab). *** (Iqbal1, tas-hilul masalik lil al-fiyah ibnu malik).

Iklan

10 Responses to Insert : Hasiyah Muqodimah Alfiyah (Bhs Sunda)

 1. kyai fesbuk berkata:

  pamugi tiasa 1000 bait d terjemahkeun srg syarahna.
  Jazakalloh

  —–

  Hatur nuhun perhatosanana ; mugia tinekanan doronganana. Neda pidu’ana wae.
  Salam,
  Iqbal1

 2. abu hanan berkata:

  adakah sodara2 saya yg bersedia menerjemahkan ke bhs indonesia?
  saya baca berulang2 kok gak paham juga.(maklum gak tau bhs sunda)…

  —–

  Mas Abu Hanan tks atas kebersamaannya.

  Postingan dalam Bhs Sunda ini memenuhi beberapa permintaan sahabat kita yg berasal dari pasundan. Saya juga belajar memahami kitab2 ini sebagian besar menggunakan bhs ini.

  Mendekati pemahaman postingan di atas dalam bhs Indonesia, khususnya untuk bet ke 1 s/d 4 dan penjelasan kitab alfiyah nya sebagai mukadimah , al dapat disimak di postingan ini. Klik… ;

  https://iqbal1.wordpress.com/2009/09/14/profil-biografi-ibnu-malik-linguis-arab-dari-spanyol/

  Adapun untuk memahami bet selanjutnya ; 5, 6, 7 ; saya split. Dapat baca al di postingan ini. Klik ;

  https://iqbal1.wordpress.com/2011/01/11/hikmah-rahasia-al-fiyah-bet-5-6-7/

  Semoga bermanfaat…

  Salam ukhuwah 🙂 ,
  Iqbal1

 3. farhans berkata:

  punten kng aya surahan jurumiah matan bina yaqulu teu nu ngangge bhs sunda

  —-

  Sae, nanging hanjakal teu aya ; htr nuhun.

 4. SabiQ berkata:

  Asalamu-alaikum ;

  Kahartos pisan kalayan ringkes…

  Hatur nuhun ajengan anom parantos ngersakeun , mugia aya kalancaran dina sagala rupi halna. Alfiyah mah sanes bantrak-bantrakeun santri atah2…
  Neda pidu-ana…

  Wasalamu-alaikum

  ——-

  Wa ‘alaikumussalam, amin, hatur nuhun wargi du’a-pidu’ana ; mugia janten mangfaat 🙂

  salam,

 5. Robi Awaludin berkata:

  Assalamualaikum….. Alhamdulillah nju semangat belajar bhs arab simkuring teh..manfaat pisan situsna jazakalloh..!

  —-

  Wa ‘alaikumussalam… amin, hatur nuhun kang robi, mugia janten bahan anu mangfaat.. 🙂
  salam,

 6. humaedi berkata:

  Ass. mugie Allah nyembadanie sereng ka haji. mun eta surahan bisa mah sampei 1000 bet. mohon dengan sangat semoga Allah ngaridoan ku ka haji. Amien. mun tos kabeh di internet tlg beritahu ka abdi ie no hp kula 087886077843

 7. Mirda doang berkata:

  Bgs bgt!

  ——

  Tks telah menyimak…

 8. fadli berkata:

  banget manfaat bagi abdi iye surahan teh, nu hobi kan a nahwu shorf

 9. syukron kang iqbal…

  mau tanya,,, kitab yang menjelaskan hal-hal diatas apa saja ya?
  penting banget.

  jazakumullah khoiron katsiir.

 10. Asep Jamil berkata:

  hatur nyhun pisan kang ajengan.. mugia tambih-tambih kaberkahan na.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: