Faktor Mabninya Kalimat Isim (Bet 16 – 17) : Wadh’i, Ma’nawi, Niyabah, Iftiqoriy.

November 25, 2011

كَالْشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ جِئْتَنَا ¤ وَالْمَعْـنَـــوِيِّ فِي مَتَى وَفِي هُـــــــنَا

Seperti keserupaan bangsa “Wadh’i” dalam kedua isim yang ada pada lafadz “ji-tana”   جئتنا’ .  Dan keserupaan  bangsa “Maknawi” dalam lafadz “mataa”  متى  dan “hunaa” هنا.

وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلاَ ¤ تَأَثُّــــرٍ وَكَافْــتِقَارٍ أُصِّلا

Dan keserupaan bangsa “Niyabah” pengganti dari Fi’il tanpa terpengaruh i’rob (Isim Fi’il). Dan keserupaan bangsa “Iftiqoriy”  karena membutuhkan yang lainnya (kebutuhan yang musti / shilah) .

———-

Kitab Alfiyah Bab Mu’rob dan Mabni :

Disebutkan pada dua bait di atas tentang macam-macam keserupaan kalimat isim terhadap kalimat huruf yang menjadi faktor kemabnian Kalimat Isim tersebut. Segi keserupaan ini terdapat pada empat faktor:

1. Keserupaan pada Kalimat Huruf bangsa Wadh’i (Kondisi bentuknya) :

Yaitu isim yang bentuknya serupa dengan bentuk kalimat huruf, hanya terdiri dari satu huruf, misal TA’ pada lafadz ضربت. Atau hanya terdiri dari dua huruf, misal NA pada lafadz أكرمنا. Sebagaimana contoh dalam Bait.

جئتنا = Engkau datang kepada kami.  -TA’-nya adalah Isim Fa’il dan NA-nya adalah Isim Maf’ul dari Kata Kerja جَاءَ

Inilah yang diisyaratkan Ibnu Malik dalam perkataan -fiesmaa ji’-tana- (dalam kedua isim yag terdapat pada lafad ‘ji-tana).

Huruf -ta- yang terdapat pada lafad -ji-tanaa- merupakan isim, karena berkedudukan sebagai -fail-. Isim disini mabni karena bentuknya mirip dengan huruf, yaitu terbentuk dalam satu huruf seperti layaknya huruf. Demikian pula -naa- yang setelahnya, merupakan isim pula, karena kemiripannya dengan huruf dalam hal bentuknya, yaitu terbentuk atas dua huruf. 

2. Keserupaan pada Kalimat Huruf bangsa Ma’nawi (Maknanya)  :

Dalam hal ini ada dua term :

(1). Keserupaan bangsa makna yang ada padanannya, misal متى serupa maknanya dengan Kalimat Huruf Istifham (kata tanya). Atau serupa maknanya dengan Kalimat Huruf Syarat.

→ Contoh Isim Istifham :

مَتَى تَقُومُ ؟ = Kapan kamu mau berdiri ?

مَتى السّفرُ ؟ = Kapan bepergian ?

مَتَى نَصْرُ الله أَلاَ إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ = “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

→ Contoh Isim Syarat :

مَتَى تَقُمْ أَقُمْ = Bilamana kamu berdiri, niscaya aku ikut berdiri.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ = Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

(2). Keserupaan bangsa Ma’nawi yang dikira-kira, karena tidak ada padanannya. Misal هنا artinya : disini (kata tunjuk sesuatu/Isim Isyarah) serupa maknanya dengan Kalimat Huruf secara dikira-kira karena tidak ada contoh kalimat huruf padanannya. Namun demikian, Isim isyarah ini menunjukkan makna dari suatu makna, diserupakan dengan Kalimat Huruf yang juga menunjukkan karakter demikian, seperti Kalimat Huruf  ما Nafi untuk meniadakan sesuatu, لا Nahi untuk mencegah sesuatu, ليت  Tamanni untuk mehayalkan sesuatu, dan لعل Taroji untuk mengharap sesuatu, dan lain-lain. Contoh :

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ = Adakah kamu akan dibiarkan tinggal disini (di negeri kamu ini) dengan aman

3. Keserupaan pada Kalimat Huruf bangsa Niyabah (Pengganti Fi’il) :

Yaitu semua jenis “Isim Fi’il” atau Kalimah Isim yang beramal seperti amal Kalimah Fi’il beserta bebas dari bekas ‘Amil, yang demikian adalah seperti Kalimat Huruf. Contoh:

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ = jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu

دَرَاكِ زَيْدًا = Temukan Zaid!

Lafazh دراك “Darooki” pada contoh ini adalah Isim Mabni (Mabni Kasroh) karena serupa dengan Kalimah Huruf pada faktor Niyabah. disebutkan dalam Bait: بلا تأثر “yang tanpa dibekasi amil” atau mengamal I’rob tanpa bisa diamali I’rob. Adalah untuk membedakan dengan Isim yang beramal seperti Kalimat Fi’il tapi ada bekas Amil. Contoh :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا = dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa!

ضَرْبًا زَيْدًا = Pukullah Zaid!

Lafadz ضربا “Dhorban” adalah Isim masdar yang dinashobkan oleh ‘Amil yaitu Kalimat Fi’il yang dibuang, menggantikan tugas Kalimat Fi’il اضرب “Idhrib!” pukullah!. Berbeda dengan lafadz دراك “Darooki” sekalipun dikatakan pengganti tugas Kalimat Fi’il أدرك “Adrik!” temukan! Tapi ia mandiri tanpa ada pembekasan ‘Amil.

Walhasil dari apa yang tersirat dari Bait Syair Mushannif : bahwa Masdar dan Isim Fi’il bersekutu dalam hal sama-sama menggantikan tugas Kalimat Fi’il. Perbedaannya adalah: Masdar ada bekas ‘Amil, dihukumi Mu’rob karena tidak serupa dengan Kalimat Huruf. sedangkan “Isim Fi’il” tidak ada bekas ‘Amil, dihukumi Mabni karena serupa dengan Kalimah Huruf.

Mengenai kemabnian dan masalah khilafiyah yang ada pada Kalimat Isim Fiil ini, akan diterangkan nanti pada Bait-Bait Syair Mushannif secara khusus yaitu pada Bab Isim Fi’il dan Isim Ashwat. Insya Allah.

4. Keserupaan pada Kalimah Huruf bangsa Iftiqoriy (Kebutuhan yang musti) :

Maksudnya adalah Isim Maushul seperti الذي dan saudara-saudaranya, musti butuh terhadap jumlah sebagai shilahnya. Sama seperti Kalimah Huruf yang musti butuh kepada kalimat lain. Oleh karena itu Isim Maushul dihukumi Mabni. Disebutkan dalam Bait وكافتقار أصلا “Kebutuhan yang dimustikan” untuk membedakan dengan Kalimah Isim yang Iftiqorinya/karakter kebutuhannya tidak musti. Seperti “Isim Nakirah” yang disifati, butuh terhadap jumlah sebagai sifatnya, namun  kebutuhannya itu tidak sampai pada kategori lazim atau musti. Contoh:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي اْلاَرْضِ جَمِيعًا = Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu

Kesimpulan dari dua Bait di atas, bahwa Isim Mabni ada enam bab : Isim Dhomir, Isim Syarat, Isim Istifham, Isim Isyarah, Isim Fi’il dan Isim Maushul.  *** (Ref. Ibnu Thoha).


Insert : Hasiyah Muqodimah Alfiyah (Bhs Sunda)

September 24, 2011

Bet 1 :

قال محمد هو ابن مالك # احمد ربي الله خير مالك

Qouluhu qolaa Muhammaddun ;

“Ajengan musonif anu jenengana Syeikh Muhammad putra Imam Malik ngadawuh anu sa-leres2na # Saurna kaula muji ka pangeran kaula, tegesna Alloh SWT, Alloh SWT teh anu pang-sae2na anu ngarajaan”.

Saha ari Muhammad bin Malik teh ?.

Nyaeta Syeikh Al-Alamah Muhammad Jamaluddin bin Abdulloh bin Imam Malik Al-Andalusi ; Anu lahir taun 597 H, pupusna taun 672 H, jadi yuswana teh 75 taun.
Naha geuning disanadkeun ka Malik, henteu ka Abdulloh, pan ari Malik mah eyangna ?. Oh aya 2 ilat ;

 1. Kerna ta’addub ka Kangjeng Rosul (Teu wantu ngageugeuh nami agung Muhammad bin Abdulloh),
 2. Kerna eyangna nyaeta Imam Malik leuwih masyhur tibatan Abdulloh, nyaeta ramana. Jadi ajengan musonif tafa’ul mudah2an kamasyhuran eyangna tepa ka musonif.

Qouluhu Ahmadu ;

Ieu lafad disebutna kalimah iltifat, tina ghoib ngalih kana mutakallim. Tegesna tina lafad hamida ngalih kana lafad ahmadu.
Pangna henteu ngabahasakeun hamida, kerna li alla yufieda ilqitho’a, medahkeun kana henteu pegatna muji.

Qouluhu Khoero ;

Tarkibanana bisa jadi sifat, bisa jadi hal. Ngan anu alus mah jadi hal. Upama lafad khoero dijadikeun hal, eta henteu akur lafadna mah jeung maknana. Lafad khoero eta disebutna af’al tafdhil fie ghoero baabih. Sabab lafad khoero asalna mah akhyaro. Mimiti dipindahkeun harkatna ya kana kho, jadi akhoero, terus dibuang hamjah washalna, mangka jadi khoero.

Bet 2 :

مصليا على الرسول المصطفى # و ا له المستكملين الشرفا

Qouluhu Musholliyan, saur ajengan musonif ;

“Mangka saba’da Kaula muji ka Alloh SWT, teu hilap Kaula maca sholawat ka K. Rosul anu diselir # Nyakitu ka kulawargana K. Rosul anu sampurna kamulyaanana”.

Maksudna ajengan musonif ngayakeun ieu bet ;

 1. Kerna ‘imtitsala’ kana hadits K. Rosul “Kullu amrin dibaalin laa yubdaa piehi bidzikrillahi tsumma bish-sholati alayya fahuwa aqthou ao ajdamu”.
 2. Kerna ‘Ightinaa-an’ / ngalap sugih kana hadits K. Rosul “Man sholla alayya fie kitabin lam tanajalil malaa-ikatu tushollie ‘alaihi maa daama ismie fie dzalikalkitaabi. (Saha2 jalma anu nuliskeun solawat dina bukuna mangka moal eureun2 malaikat mang mentakeun hampura pikeun eta jalma salagi langgeng ngaran kami dina eta buku).

Ari ngaran solawat menurut Imam Abi Hisyam, guruna Imam Sibaweh nyaeta ‘Al-Lathief’, hartina kanyaah. Ari menurut Imam Abu Qotho mah kumaha hubunganana ;

 1. Lamun kaluar ti Alloh disebutna rohmat,
 2. Lamun kaluar ti Malaikat disebutna istighfar,
 3. Lamun kaluar ti Bani Adam disebutna du’a.

Qouluhu aalihi mustakmiliena ;

Naon dasarna ajengan musonif make muat ‘wa aalihi’ ?.
Dasarna emut kana hadits K. Nabi anu disaurkeun ka Sayidina Umar Ibnu Khottob ; “Kudu sieun anjeun tina solawat bathor, nyaeta maca solawat ka K. Nabi wungkul, henteu maca solawat ka kulawargana K. Nabi.

Ari sadaya kulawarga K. Nabi teh aya 3 ;

 1. Kullu muslimin wa muslimatin wa lao ashiyan / fie maqoomid du’a,
 2. Mu’min Bani Hasyim wa Bani Mutholib / fie maqoomij-jakat,
 3. Kullu taqiyyin, hartina sakur2 jalma taqwa / fie maqoomil mad-hi.

Bet 3 :

واستعين الله في الفية # مقاصد النحو بها محوية

Qouluhu astaienu, katerangan saur ajengan musonif ;

“Kaula nyuhunkeun ka kawasaan anu saperti nyuhunkeun tulung ka Alloh SWT dina nganadhomkeun ieu kitab alfiyah # Ari kalolobaanana anu dimaksud ku elmu nahwu, ku kitab alfiyah eta dikumpulkeun”.

Pangna ajengan musonif ngayakeun bet ‘astaienu’, ilatna ;

 1. Kerna ‘lianna man a ‘anahullohu tasyarrot ‘alaihil matholib’. Hartina, kerna sa-enya2na jalma anu tos ditulungan ku Alloh SWT, maka gampang anu dimaksudna.
 2. Buat ngajelaskeun tugas musonif nyebut kana karanganana.

Tanbeh : Ari lafadz ‘astaienu’ eta bi ma’na ‘astaqdiru’. Jadi kaasup kana ‘majaz istiaroh

Bet 4 :

تفرب الأقصى بلفظ موجز # وتبسط البذل بوعد منجز

Qouluhu Tuqorribu ;

“(Ari Alfiyah) eta ngadeukeutkeun harti (masalah elmu nahwu) anu jauh (hararese) kalawan make lafad anu ringkes (ijaz) # Jeung ngalobakeun (anu saperti ngababarikeun alfiyah) kana paparin, saperti jangji anu gancang dicumponanana”.

Maksudna ieu bet buat mertelakeun janji alfiyah. Ari janji alfiyah nyaeta ngadeukeutkeun makna anu jauh, tegesna sanggup ngababarikeun lafad2 anu hararese ku lafad anu ijaz.
Ari ngaran ijaz teh nyaeta “Katsierul ma’naa, qolielul alfaadh”. Hartina loba maknana saeutik lafadna. Jeung janji alfiyah teh rek ngalobakeun kana paparin kalayan kontan.

Ari lafad ‘tuqorribu’ eta bi ma’naa ‘tusahhilu’, kaasup kana ‘majaz istiaroh tabaiyyah’.

Bet 5 :

وتقتضى رضا بغير سخط # فائقة ألفية ابن المعطى

“Sareng nyuhunkeun alfiyah (ti Alloh SWT sareng pembacana) kana karidloan (kasabaran ngajina) kalawan henteu dicampuran ku ambek # Halna anu ngaluhuran ieu alfiyah ka alfiyahna Imam Ibnu Zakariya putra Imam Mu’thie”

Qouluhu wataqtadhie :

Dina ieu bet ajengan musonif rek nyarioskeun pesenan alfiyah. Ari alfiyah teh nyuprih kana karidloan bari henteu dicampuran ku bendu ; (1) Ti Alloh SWT, (2) Ti Musonif, (3) Tinu Ngaji. Jeung ieu alfiyah kaula (saur musonif), eta leuwih unggul tibatan alfiyah Syeikh Ibnu Mu’thie.

Qouluhu faa-ieqotan ;

Ieu bet disebutna ‘Mutahharok’, -robah tungtung- , sabab asalna mah ; ‘faa ieqotan minha bi alfi baeti’.

Kacarioskeun, saba’da ajengan musonif muat ieu bet, dumadakan saurna ajengan musonif teh kalengger dugi ka henteu emutna. Sadayana nadhom alfiyah anu parantos disiapkeun ngadak2 hilap, ical tina emutanana. (Syahdan -/+ 2 tauna).
Dina sajeroning henteu emut, ajengan musonif ngimpen pependak sareng hiji jalmi (aki2). Teras eta aki2 naros ka ajengan musonif ;
“Naha anjeun teh lain ngarang alfiyah, tos dugi kamana ?”.
Terus mantena mere bet kieu ; “Wal hayyu qod yaghlibu alfa mayyiti (Jeung ari saurang jalma anu hirup, terkadang bisa ngelehkeun sarebu jalma anu tos maot)”.

Ari ieu aki2 teh kauninga nyaeta Imam Ibnu Mu’thie. Saba’da ngimpen kitu, ajengan musonif teh gugah emut deui sapertos biasa. Saparantos gugah ajengan musonif sasadu ku ieu bet :

Bet 6 :

وهو بسبق حائز تفضيلا # مستوجب ثنائي الجميلا

Anu maksudna, Jadi kerna Syeikh Ibnu Mu’thie mah parantos tiheula dina jamana, mangka pantes meunang kaunggulan sarta layak lamun Ibnu Malik ngalem kalawan kaalusan kana kitabna sareng kana salirana Imam Ibnu Mu’thie.

Ari Ibnu Mu’thie teh lahirna taun 564 H, pupusna taun 628 H. Jadi yuswana 64 taun. Memang aya paribasa ; “Al-fadhlu lil mutaqoddimiena”- (Ari kautamaan, eta tetep ka pirang2 jalma anu ti heula).

Bet 7 :

Saparantos kaayaan kitu, mangka teras Syeikh Ibnu Malik ngadu’a ka Alloh SWT ku ieu bet ;

والله يقضى بهبات وافرة # لي وله في درجات الأخرة

“Muga2 Alloh SWT ngahukuman kalayan maparin pirang2 paparin anu sampurna # Ka kaula sareng ka Syeikh Imam Ibnu Mu’thie ku nikmat sareng darajat di dunya sareng aherat”

Tanbeh : Tah ieu lafad ‘wallohu yaqdhie’ upama ceuk elmu ma’ani mah ka asupkeun kana lafad khobar, ma’nana du’a. Ari anu dikarepkeun ; ‘bi hibbati wa firoh’ nyaeta ‘ubuutul iman wal islam’. (Tetepna Iman jeung Islam)

I’lam ; tapi saur sapalih ulama mah, ieu bet teh kirang tepat, anu saena mah kieu.

“Wallohu yaqdhie bir-ridloa warrohmah # Lie wa lahu wa li jamie-iel ummah”.

—– 🙂

(Alhamdulillah, wassholaatu wassalaamu ‘ala rosulillah, wa ‘ala aalihi washohbihi wa man waalah ; Seratan anu nuju diajar, dhoif tur faqir, tangtos seu-eur lepatna ; wallohu a’lam bish-showab). *** (Iqbal1, tas-hilul masalik lil al-fiyah ibnu malik).


Humor Nahwu

September 24, 2011

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

وجادلهم بالتي هي احسن

Ma’nahu Wallohu ‘Alam : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (QS. An Nahl : 125).

—–

Disitu ada Fi’il Muta’addi (Ud’u) ; tapi tak disebutkan “Maf’ul bih-nya”. Kenapa ?.

Karena sudah karuan jelas, yang diajak adalah yang belum berada di jalan Allah. Seperti halnya kernet ngajak naik bis, yang diajak yang belum naik.

Ketika ngajak, kernet sudah naik duluan. Dan kernet biasanya tidak memaksa. Yang suka maksa-maksa itu calo.

Calo tidak ikut naik bis.  🙂


Alat : Filsafat dari Alfiyah

Juli 8, 2011

Untuk bisa membuat Filsafat Alfiyah sendiri maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pendalaman materi terhadap fans tersebut. Pemahaman tersebut meliputi bait Alfiyah/keterangan pokok kemudian pendalaman murod dan syarah.

Setelah kita benar-benar paham terjemah dari segi lafdziyahnya maka kita mencoba mengkiaskan terjemah tersebut dengan masalah yang berhubungan dengan kita.

Tetapi ada juga cara yang lain untuk membuatnya yaitu dengan mengetahui makna mufrodat dari lafadz yang ada pada nadzom Alfiyah. Seperti contoh makna :

  الاسم

Yaitu Luhur. Maka untuk terjemah filsafatnya adalah orang yang mempunyai sifat luhur. Filsafat dari nadzom :

   …. والاسم بالجروالتنوين  …. الخ   

Adalah ciri-ciri orang yang mempunyai sifat luhur, yaitu :

 1. Bil jarri (Tawadhu)
 2. Tanwin (Ramah tamah)
 3. Nida’ (Tidak tergila-gila dengan popularitas)
 4. Al (Mengetahui/berpengalaman/arif)
 5. Musnad (Urusannya selalu disandarkan / tawakal dengan Allah).

Ini bet alfiyahnya : 

بِالجَرِّ وَالتّنْوِيْنِ وَالنِّدَا وَاَلْ # وَمُسْنَدٍ لِلإسْمِ تَمْيِيْزٌ حَصَلْ

Dengan sebab Jar, Tanwin, Nida’, Al, dan Musnad, tanda pembeda untuk Kalimat Isim menjadi berhasil.

Wallohu ‘alam. *** 

Ref. : Alfiyah Bait 10 ; (https://iqbal1.wordpress.com/2010/08/19/alfiyah-bait-10-tanda-kalimat-isim-jar-tanwin-nida%e2%80%99-al-musnad/).


Shorof : Al-Muqoobalatu (Fa fi-‘il ; ‘Ain fi’il ; dan Lam fi’il)

Mei 24, 2011

Al-muqoobalatu artinya ber-hadap2an atau mencocokkan. Sebagian besar dari fi-’il2 di dalam bahasa arab (Menurut Ilmu Shorof) asalnya tiga huruf. Seperti ma-na-‘a ; ka-ta-ba dll.

Contoh :

Ma-na-‘a dikatakan atas timbangan Fa-‘a-la (kiyas dari wazan Fa-‘a-la).

Jadinya begini ; Fa-‘a-la = Ma-na-‘a.

فَعَلَ = مَنَعَ

Oleh sebab Mim berhadapan atau berbetulan dengan fa dari fa-‘a-la, maka dikatakan Fa fi-‘il. Dan Nun itu oleh sebab berhadapan dengan ‘ain dari fa-‘a-la, maka dikatakan ‘Ain fi-‘il, dan ‘Ain itu lantaran berbetulan dengan lam dari fa-‘a-la, maka dikatakan Lam fi-‘il. Begitulah sekalian fi-‘il yang asalnya tiga huruf, yakni tiap2 fi-‘il yang asalnya tiga huruf itu, huruf yang pertama dikatakan fa fi-‘il, walaupun bukan fa. Dan yang kedua dinamakan ‘ain fi-‘il, walaupun bukan ‘ain. Dan yang ketiga disebut lam fi-‘il, walaupun bukan lam.

Kalau fi-‘il itu bertambah hurufnya seperti yam-na-‘u, yam-na-‘uuna atau im-ta-na-‘a umpamanya, maka huruf yang bertambah itu tidak dihitung, tetapi tetap kita berkata mim itu fa fi-‘il, nun itu ‘ain fi-‘il dan ‘ain itu lam fi-‘il. Selain dari itu dinamakan zaidah, yakni huruf tambahan.

Dan terkadang fi-‘il itu asalnya empat huruf seperti da-h-ro-ja atas timbangan fa-’-la-la, maka dal itu dikatakan fa fi‘il, ha itu ‘ain fi’il, serta ro lam fi’il yang pertama, jim itu lam fi’il yang kedua.

Kalau bertambah seperti mu-da-h-ri-jun atau mu-ta-da-h-ri-ja-tun, maka tambahan itu tidak dihitung, yakni tetap dikatakan dal itu fa fi-‘il ; ha itu ‘ain fi-‘il ; ro itu lam fi-‘il pertama dan jim itu lam fi-‘il yang kedua. Selain dari itu dikatakan huruf zaidah (tambahan).

Catatan ini mudah2-an berguna mengingatkan diri penulis sendiri yang lupa, atau belum berkesempatan memahami istilah yang digunakan tatkala melihat perubahan2 kalimah ke bentuk lain menurut wazannya – serta mauzunnya. Secara filosofis hal ini sangat penting ditegaskan untuk menghalangi (ma-na-‘a) kelancangan. Tanpa memahami posisi perubahan2 bangunan kalimah dalam bahasa arab, sulit diterima kemampuan seseorang yang coba menulis (ka-ta-ba), mengutarakan pendapat serta pemahamannya dengan terbuka kepada khalayak (tabligh) tentang Al-qur’anul kariem, sunnah nabi, qoul ulama, dll. yang nota bene tersurat dengan Bahasa Arab tersebut. Lebih baik menghalangi kesalahan, daripada keliru menggunakan ro’yu, atau berupaya sungguh-sungguh memahami fan ilmu alat / shorof  dahulu, karena riskan resikonya apabila menyalahi. Dengan contoh kecil beginilah ‘lidah-lidah’ dan tinta para ulama senantiasa basah laksana nan tak pernah kering berbuat (fa-‘a-la), menjaga originalitas atau keotentikan kalamulloh dan sunaturrosul. -Wallohu subhaana wa ta’alaa bil ‘alam- *** (Iqbal1).


8. Shorof : Fi’il Tsulatsiy (Mujarrod) Bab kelima

Mei 23, 2011

 وَاِنْ كَانَ مَاضِيْهِ عَلَى وَزْنِ فَعُلَ مَضْمُوْمَ الْعَيْنِ فَمُضَارِعُهُ

 يَفْعُلُ بِضَمِّ اْلعَيْنِ نَحْوُ حَسُنَ يَحْسُنُ وَأَخَوَاتِهِ

Jika fi’il madhinya berwazan

 فَعُلَ

Fa-’U-La, yang didhammahkan ‘ain fi’ilnya, maka fi’il mudhari’nya berwazan

 يَفْعُلُ

Yaf-“U-Lu ; dengan dhammah ‘ain fi’ilnya.

contoh :

 حَسُنَ يَحْسُنُ

Ha-Su-Na ; Yah-Su-Nu, dan saudara-saudaranya.

🙂 ————————————————-

Ringkasan Fiil Tsulatsi Mujarrod, dari bab 1 s/d 6 : Untuk catatan ilmu shorof ini,  diutarakan tentang fi’il Tsulatsi Mujarrod dan pembagian bab-nya.

Fi’il Tsulatsi Mujarrod adalah fi’il yang terdiri dari hanya tiga huruf asli. Terbagi menjadi enam bab, yaitu ; 
 1. Bab I. Fa’ala Yaf’ulu (فَعَلَ يَفْعُلُ). Bab pertama ini biasanya berlaku “muta’addi” seperti نصر زيد عمرا. Tapi terkadang juga berlaku “lazim” seperti خرج زيد. Muta’addi adalah fi’il yang butuh maf’ul, sedangkan lazim adalah fi’il yang tidak butuh maf’ul.
 2. Bab II. Fa’ala Yaf’ilu (فَعَلَ يَفْعِلُ). Bab yang kedua ini sama dengan bab yang pertama yaitu biasanya berlaku “muta’addi” seperti ضرب زيد عمرا. Dan terkadang juga berlaku “lazim” seperti جلس زيد.
 3. Bab III. Fa’ala Yaf’alu (فَعَلَ يَفْعَلُ). Bab yang ketiga ini juga sama dengan bab yang pertama yaitu biasanya berlaku “muta’addi” seperti فتح زيد الباب. Dan terkadang berlaku “lazim” seperti ذهب زيد. Bedanya pada bab ketiga ini, ain fi’il atau lam fi’il-nya harus berupa huruf Halaq, yaitu حاء, خاء, عين, غين, همزة, هاء
 4. Bab IV. Fa’ila Yaf’alu (فَعِلَ يَفْعَلُ). Bab yang keempat ini sama dengan bab-bab sebelumnya, yaitu biasanya berlaku “muta’addi” seperti علم زيد المسئلة. Dan terkadang juga berlaku “lazim” seperti وجل زيد.
 5. Bab V. Fa’ula Yaf’ulu (فَعُلَ يَفْعُلُ). Bab yang kelima ini berbeda dengan bab-bab sebelumnya, karena ia hanya berlaku lazimsaja seperti, حسن زيد
 6. Bab VI. Fa’ila Yaf’ilu (فَعِلَ يَفْعِلُ). Bab yang terakhir, yaitu bab yang keenam biasanya berlaku “muta’addi” seperti حسب زيد عمرا فاضلا. Tapi terkadang juga berlaku “lazim” seperti ورث زيد.  

Ref. : http://www.kangmahfudz.co.cc/2011/05/1-fiil-tsulatsi-mujarrod.html

Tabel : Klik » Contoh Tashrif Fi’il Tsulatsi Mujarrad ; Wazan Bab 1

Waallohu A’lam (Iqbal1).


7. Shorof : Fi’il Tsulatsi (Mujarrod) Bab keempat

Mei 23, 2011

وَإِنْ كَانَ مَاضِيْهِ عَلَى وَزْنِ فَعِلَ مَكْسُوْرَ اْلعَيْنِ فَمُضَارِعُهُ يَفْعَلُ

 بِفَتْحِ اْلعَيْنِ نَحْوُ عَلِمَ يَعْلَمُ إِلاَّ مَا شَذَّ مِنْ نَحْوِ حَسِبَ يَحْسِبُ

 وَأَخَوَاتِهِ.

Jika fi’il madhinya berwazan

 فَعِلَ

Fa-’I-La ; yang di kasrahkan ‘ain fi’ilnya, maka fi’il mudhari’nya berwazan

 يَفْعَلُ

Yaf-’A-Lu dengan fathah ‘ain fi’ilnya.

contoh :

 عَلِمَ يَعْلَمُ

‘A-Li-Ma ; Ya’-La-Mu, kecuali yang syadz dari contoh :

 حَسِبَ يَحْسِبُ

Ha-Si-Ba ; Yah-Sa-Bu, dan saudara-saudaranya.