Resensi : Sang Guru Pesantren dari Situbondo

April 24, 2012

Keteladan_Sang_Guru_dari_PesantrenAkan datang kehancuran yang melanda bumi ini, yaitu ketika Allah mencabut ilmunya dari muka bumi ini. Allah mencabut ilmu bukan menghilangkan pengetatahuan, bukan pula melenyapkan ilmu pengetahuan. Tapi, dengan cara mengambil (meninggalnya) orang-orang yang berilmu. Maka, bumi ini tidak akan dipimpin oleh orang-orang yang berilmu dan dikuasai oleh orang-orang bodoh.

Ulama ialah orang yang menguasai ilmu agama. Orang yang menyerukan kepada umatnya untuk berbuat amar makruf nahi mungkar. Jika bumi ini telah kehilangan ulama, maka segera keburukan akan merajalela dan hanya tinggal menunggu waktu untuk sebuah kehancuran.

Di awal tahun 2012 di pulau Jawa telah kehilangan empat ulama yaitu KH Munif Djazuli wafat (Ploso), KH Imam Yahya Mahrus (Lirboyo), KH. Abdullah Faqih (Langitan) dan KHR. Ahmad Fawaid As’ad salah satu -putra dari Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)- Almagfurlah KHR. As’ad Syamsul Arifin dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Asembagus Situbondo. Innalillahi wainna ilahi raji’un (seungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nya kita kembali). Semoga Allah mengampuni, mengasihi, melindungi, dan memaafkan beliau. Dan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meneladani, melanjutkan apa yang selama ini diperjuangkan oleh kedua ulama besar tersebut.

KHR. Fawaid As’ad adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo generasi ketiga. Sebagai penerus beliau telah mampu membuktikan bahwa beliau tidak hanya mampu melanjutkan, tetapi juga bisa mampu mengembangkan serta melakukan inovasi dengan terobosan baru sehingga pesantren Salafiyah Syafi’iyah bisa berkembang pesat dengan memadukan pesantren salaf dan modern. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh KH. Syamsul Arifin (kakek Kiai Fawaid). Dan saat ini santrinya diperkirakan 13.000 santri dari berbagai daerah bahkan diantaranya bersal dari Malaysia dan Brunei Darussalam.  

Kepergian KHR. Ahmad Fawaid As’ad pada hari Jumat 9 Maret 2012, jam 12.15 di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya telah mengisahkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga dilingkungan pesantren tetapi juga masyarakat luar yang menghormati  dan mencintai sepenuh hati. KHR. Ahmad Fawaid A’ad sebagai seorang pengasuh pondok pesantren yang besar di daerah ujung timur pulau jawa, mempunyai banyak aktivitas padat yaitu salalu meluangkan waktunya melakukan rapat langsung dengan para pengurus pondok, sehingga menimalisir jarak sosial antara kiai dan santrinya. 

Kiai Fawaid juga berupaya meningkatkan taraf hidup penduduk dilingkungan pesantren dengan melibatkan mereka untuk memenuhi kebutuhan para santri. Sehingga penduduk merasakan dampak positif tidak hanya segi spiritual tapi juga taraf hidup mereka yang lebih baik. Kepedulian sosial beliau terhadap masyarakat luar biasa dan tak diragukan lagi, bahkan beberapa hari sebelum meninggal beliau masih sempat memberikan santunan kepada 500 anak yatim dan fakir mikin masing-masing berjumlah Rp. 500.0000 (hal.13).

Tentu menyadari sebagai ulama, Kiai Fawaid hidupnya didunia tidak akan lama lagi, meski tidak tahu pasti kapan ia akan dipanggil oleh Allah. Namun, beliau telah mempersiapkan penerusnya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi’iyah, yaitu menunjuk Gus Ahmad Azaim Ibrahimi putra pasangan KH. Dhafir Munawar dan Nyai Hj. Zainiyah As’ad. Sehingga kepergiannya yang secara tiba-tiba kembali ke Rahmatullah, tidak menjadikan pesantren kalang kabut, tapi tetap tegak berdiri meski telah kehilangan pengasuhnya. Kiai Fawaid telah mempersipakan sistem dan pengelolaan yang matang untuk masa depan pesantren.

Buku ini menyajikan tentang beberapa prilaku KHR. Ahmad Fawaid As’ad yang patut diteladani oleh para generasi muda, santri, khususnya para pengasuh pesantren. Istiqamah membaca al-Qur’an, shalat berjama’ah setiap hari dalam kondisi apapun adalah amaliah yang tidak pernah ditinggalkannya. Bahkan dalam melakukan perjalanan, Kiai Fawaid selalu membaca al-Qur’an. Jadi tidak heran jika dalam satu minggu Kiai Fawaid selalu menghatamkan al-Qur’an minimal satu kali.

Walaupun buku ini amat sangat tipis dan sederhana, namun bisa sebagai pegangan untuk mengetahui sifat-sifat yang patut diteladani, dan bisa dijadikan refrensi bagi orang yang tertarik menulis biografi Kiai Fawaid secara umum.

Buku kecil ini, ditulis oleh Kiai Muhyiddin Abdusshomad yang produktif menulis, juga dilengkapi dali-dalil penyelengaraan tahlil sekaligus teks tahlilnya yang biasa dibaca di pondok pesantren Salafiyah Syaf’iyah. Agar pengamal tahlil tidak ada keraguan dalam melaksanakan tradisi agung warisan ulama salaf ini. Wallahu a’lam *** (NU-Online).

Iklan

Folklore : Carita Sunan Haruman

Maret 31, 2012

Sunan Haruman, tetelahan atawa gelar keur Syékh Jafar Sidik, ulama nu ngajarkeun jeung nyebarkeun agama Islam di pakaléran Garut. Pédah makamna aya di hiji pasir suku Gunung Haruman, Desa Cipareuan, Kac.Cibiuk, Garut. Katelah Embah Wali deuih, lantaran “maqom” (martabat) Syékh Jafar Sidik husyu tawadlu dina ibadah mahdloh (ritual) ka Alloh SWT, dibarung ku kabalabahan migawé ibadah ghoir mahdloh (sosial), ka sasama umat. Nepi kalungguhanana sajajar jeung para waliyulloh séjen nu sajaman,

Henteu aya catetan nu pasti iraha Embah Wali Sunan Haruman Syekh Jafar Sidik jumeneng. Ngan ceuk carita rahayat (folklore) di éta wewengkon, Embah Wali saentrag jeung Syékh Abdul Muhyi, Pamijahan, Kab.Tasikmalaya. Malahan cenah saguru saélmu. Sanggeus papada dumuk matuh di patempatan séwang-séwangan, sering sili anjangan. Silaturahim. Kacaturkeun deuih, sok ngahaja bareng salat jumaahan di Masjidil Harom. Hiji perkara nu irasional, tapi henteu anéh pikeun kalangan wali jeung elit kaum sufi mah, nu hirupna geus bisa ngungkulan rohang tempat katut waktu. Rasjig, sakedét nétra.

Sanajan ukur dumasar kana carita, -lain sajarah- , patula-patali antara Pamijahan-Haruman, dipercaya pisan nepi ka wangkid kiwari. Sakur nu jarah ti suklak-sikluk ti jauhna, saméméh atawa sabada ti Pamijahan, tangtu jarah ka Cibiuk. Nepi ka antara makam Pamijahan jeung makam Embah Wali Jafar Sidik, aya “jalur wisata”. Ongkoh makam Embah Wali Jafar Sidik, pernahna sisi jalan raya Limbangan-Leuwigoong-Garut, nu kawilang mulus jeung ramé.

Kota kacamatan Limbangan sorangan, aya dina liliwatan jalan raya Bandung-Malangbong-Tasikmalaya, nu bras ka Jawa Tengah. Ari ti makam Embah Wali ka lebah Garut, aya obyék wisata Situ Bagendit. Ka lebah Lélés aya obyék wisata Situ Cangkuang, nu ka dituna bras ka jalan raya Garut-Lélés-Kadungora- Bandung.

Dina mancén tugas da’wah, Embah Wali ngadegkeun pasantrén nu aya di tengah-tengah pilemburan. Nepi ka katelah “Pasantren Tengah”. Di dinya, diadegkeun deui masjid anu wangunna, sarupa jeung masjid buatan para wali di Pulo Jawa. Kayaning, hateup nyungcung, katut tihang-tihang weweg anu sambungan-sambungana teu maké paku. Hanjakal éta masjid nu asalna panggung, dijieun tina kai jeung awi, geus mangkali-kali direnovasi jeung direhab, jadi masjid tina témbok. Nepi ka ciri aslina leungit.

Saripati da’wah Embah Wali, nyaéta numuwuhkeun kapancegan tauhid, katekunan ibadah, katut ahlak hadé (ahlakul karimah). Di sagigireun ngamekarkeun élmu, jeung kaahlian dina sagala widang. Kabuktian nepi ka kiwari, réa urang Cibiuk nu hasil nanjeurkeun widang ekonomi (dagang), ti mimiti kitab, batik, nepi ka kacamata. Nyebar ka mana-mana, ka sakuliah Nusantara. Santri jeung kiyai ogé teu kurang. Di antarana, K.H. Abdul Fatah Gozhali (Alohu yarham) nu katelah Pa Totoh Gozali, hiji-hijina ulama nu teu weléh tur tapis ngagunakeun basa Sunda dina da’wahna.

Salah sahiji warisan paling fénomenal ti Embah Wali Jafar Sidik, nyaéta “sambel Cibiuk” nu kiwari geus “go public”. Geus jadi mérek dagang (trade-mark), diidangkeun di réstoran-réstoran kawentar. Cek carita, nu kapapancénan ngumpulkeun bumbu jeung ngaréndos sambel teh, Eyang Nyimas Rd. Fatimah, salah saurang putra istri Embah Wali. **** (Sumber : H.Usep Romli HH).


Wacana : Nahdlatul Ulama

Februari 28, 2012

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan “Kebangkitan Nasional”. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana – setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan “Nahdlatul Fikri” (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Berangkai komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy’ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Paham Keagamaan

NU menganut paham Ahlussunah waljama’ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur’an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: imam Syafi’i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki,dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskankembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Daftar Pimpinan

Berikut ini adalah daftar Ketua Rais Aam (pimpinan tertinggi) Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama :

No Nama Awal Jabatan Akhir Jabatan
1 KH Mohammad Hasyim Asy’arie 1926 1947
2 KH Abdul Wahab Chasbullah 1947 1971
3 KH Bisri Syansuri 1972 1980
4 KH Muhammad Ali Maksum 1980 1984
5 KH Achmad Muhammad Hasan Siddiq 1984 1991
  KH Ali Yafie (pjs) 1991 1992
6 KH Mohammad Ilyas Ruhiat 1992 1999
7 KH Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz 1999- sekarang

Basis Pendukung

Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham kegamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari[1] memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham kegamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.

Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap lapisan kepengurusan NU.

Organisasi :

Tujuan

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama’ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha

 1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
 2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.
 3. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
 4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang yang telah terbukti membantu masyarakat.
 5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyrakat.

Struktur

 1. Pengurus Besar (tingkat Pusat).
 2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi), terdapat 33 Wilayah.
 3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri, terdapat 439 Cabang dan 15 Cabang Istimewa.
 4. Pengurus Majlis Wakil Cabang / MWC (tingkat Kecamatan), terdapat 5.450 Majelis Wakil Cabang.
 5. Pengurus Ranting (tingkat Desa / Kelurahan), terdapat 47.125 Ranting.

Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

 1. Mustasyar (Penasihat)
 2. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
 3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

 1. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)
 2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

Lembaga

Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Lembaga ini meliputi:

 1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
 2. Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU)
 3. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama ( LPKNU )
 4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
 5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU)
 6. Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI)
 7. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
 8. Lembaga Takmir Masjid Indonesia (LTMI)
 9. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU
 10. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
 11. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH)
 12. Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)

Lajnah

Merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama (NU) yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah ini meliputi:

 1. Lajnah Falakiyah (LF-NU)
 2. Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN-NU)
 3. Lajnah Auqaf (LA-NU)
 4. Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazis NU)

Badan Otonom

Merupakan pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Badan Otonom ini meliputi:

 1. Jam’iyyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyah
 2. Muslimat Nahdlatul Ulama
 3. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
 4. Fatayat Nahdlatul Ulama
 5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
 6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
 7. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
 8. Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa)
 9. Jami’iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH)

NU dan Politik

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor.

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR. ***

(Diperoleh dari  http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama)


Wacana : Pengertian Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Februari 27, 2012

KHR. Muhammad_Nuh_Addawami_Iqbal1

Oleh : KH. Muhammad Nuh Addawami / Wkl. Rois Suriyah PWNU Jabar. Pengasuh Pesantren Nurulhuda, Cisurupan – Garut.

بسم الله الرحمن الرحيم – الحمد لله الملك الحكيم – الجواد الكريم – العزيز الرحيم – الذى خلق الانسان فى احسن تقويم – وفطر السموات والارض بقدرته – ودبر الامور فى الدارين بحكمته – وما خلق الجن والانس الا لعبادته – فالطريق اليه واضح للقاصدين – والدليل عليه لائح للناظرين – ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين – والصلاة على سيد المرسلين – وعلى اله الابرار الطيبين الطاهرين – وسلم وعظم الى يوم الدين – اما بعد

Maka sesungguhnya semenjak pertama berdiri Jam’iyyah Nahdlatul Ulama menegaskan diri sebagai penganut, pengemban dan pengembang ajaran islam ‘ala thariiqah ahlussunnah waljama’ah.

Arti Ahlussunnah Waljama’ah

A. Arti menurut Lughot :

Arti Ahli menurut lughat adalah : isteri, keluarga, tukang, pakar, penghuni dan penganut.

Arti As-sunnah menurut lughat adalah :

السيرة , الطريقة, الطبيعة والشريعة

Arti Al-jama’ah menurut lughat adalah :

الفرقة من الناس

(kelompok manusia) dan dikatakan juga terhadap binatang-binatang, umpanya dikatakan jama’ah an-nahl = kelompok tawon).

B. Arti As-sunnah dalam istilah Ahli Hadits :

اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله واقرارته المفصلة لما اجمل فى القران من الحكم والاحكام

Artinya : perkataan-perkataan Rasul SAW dan perbuatan-perbuatannya dan taqrir-taqrirnya yang menjelaskan pada apa-apa yang global di dalam Al-Quran daripada hikmah-hikmah dan hukum-hukum.

Arti As-sunnah menurut ushuliyyin :

قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقرير

Artinya : perkataan Nabi SAW dan perbuatannya dan taqrirnya.

Adapula para ulama ahli hadits dan ahli ushul fiqh mendefinisikan kata As-sunnah sebagai berikut :

ما جاء عن البي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله وتقريره وما هم بفعله

Artinya : apa-apa yang datang dari Nabi SAW berupa perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya dan taqrirnya dan apa-apa yang beliau cita-citakan untuk mengerjakannya.

Yang dimaksud dengan taqrir Nabi SAW adalah perbuatan seorang sahabat Nabi SAW yang diketahui beliau dan beliau tidak menegur atau menyalahkannya.

Arti As-sunnah dalam istilah para fuqaha :

ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

Artinya: apa-apa yang mendapat pahala karena mengerjakannya dan tidak akan mendapat siksa karena meninggalkannya.

C. Arti Ahlussunnah waljama’ah dalam dunia Islam adalah :

فرقة الحق من فرق امة محمد صلى الله عليه وسلم

Artinya : kelompok yang benar dari beberapa kelompok umat Nabi Muhammad SAW.

Tersebut dalam hadits :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفس محمد بيده لتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة فى الجنة وثنتان وسبعون فى النار قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: اهل السنة والجماعة  ; رواه الطبرانى

Artinya : Telah berkata Rasulullah SAW ; Demi Tuhan yang memegang jiwa muhammad sesungguhnya akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah. Yang satu masuk surga dan yang lainnya masuk neraka. Beliau ditanya: siapakah firqah yang masuk surga itu ya Rasulallah? Beliau menjawab : Ahlussunnah waljama’ah. (HR. At-Thabraani).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانه من يعش منكم من بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ; رواه ابو داود

Artinya : Dan telah berkata Rasulullah SAW ; Maka bahwasannya siapa yang hidup (panjang umur) diantaramu setelah meninggal aku niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka pegang teguhlah sunnah-ku dan sunnah khalifah-khalifah al-mahdiyyin ar-rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. (HR. Abu Dawud)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى غلى ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة. قالوا:ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابى. ; رواه الترميذى

Artinya: Dan telah berkata Nabi SAW ; sesungguhnya bani Israil telah pecah atas 72 millah, dan akan pecah umatku atas 73 millah, semuanya masuk neraka kecuali millah yang satu. Para sahabat bertanya: siapakah millah yang satu itu ya Rasulallah? Nabi menjawab: ialah millah aku dan sahabat-sahabatku atasnya. (HR. At-Tirmidzi).

Dari tiga riwayat hadits tersebut dihasilkan pengertian bahwa As-sunnah waljama’ah itu :

ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه, سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين, ملة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

Maka dari itu arti Ahlussunnah waljama’ah dalam dunia islam adalah :

اهل ملة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين واصحابه

Pada prinsipnya Ahlussunnah waljama’ah itu adalah : orang-orang yang menerima risalah Rasulullah Muhammad SAW dengan baik dan benar secara kaaffah (aqidah, ibadah dan akhlaq).

***

Risalah Rasulullah SAW itu semuanya tertuang dalam Al-Quran dan As-sunnah secara tersurat dan tersirat. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW pernah berkata :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّه

Artinya : aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara, sepanjang kalian berpegang padanya maka tak akan sesat selamanya, ialah kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya.

Di masa hidup Rasulullah SAW menerima risalah Rasulullah SAW tersebut relatif mudah, tidak sulit sesulit pada masa setelah wafatnya, apalagi setelah inqiradh para sahabatnya. Di masa Rasulullah SAW masih hidup di dunia, bagi yang ingin menerima risalahnya hanya tinggal bertanya kepadanya dan mengikuti langsung apa-apa yang dikatakan, dikerjakan dan direstuinya.

Sedangkan pada masa setelah wafat beliau SAW terutama setelah inqiradh para sahabatnya apalagi dalam masalah baru seiring dengan perkembangan zaman, kesulitan menerima risalah itu amat terasa sulit sekali, sehingga para penerimanya memerlukan kecermatan yang kuat dalam memahami al-quran dan as-sunnah, berijtihad dan beristinbath yang akurat menurut metoda yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya menurut ukuran prinsip-prinsip risalah Rasulullah SAW itu sendiri dengan logika yang benar, berbekal perbendaharaan ilmu yang cukup jumlah dan jenisnya, berlandaskan mental (akhlaq) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridhai Allah SWT.

Hal semacam itu diperlukan karena keadaan kalam Allah SWT dan kalam Rasulillah SAW itu adalah kalam yang balaghah sesuai dengan muqtadhal hal dan muqtadhal maqam, keadaan lafadz-lafadznya beraneka ragam, ada lafadz nash, ada lafadz dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlaq, ada yang muqoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. ada pula nasikh dan mansukh dan lain sebagainya.

Oleh karena itu bagi setiap sang penerima risalah Rasulullah SAW pada masa setelah wafat beliau SAW dan setelah inqiradh para sahabatnya RA memerlukan :

a. Mengetahui dan menguasai bahasa arab sedalam-dalamnya, karena al-quran dan as-sunnah diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah SAW dalam bahasa arab yang fushahah dan balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung hukum yang harus diterima. Yang perlu diketahui dan dikuasainya bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab itu seumpama nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan badi’).

b. Mengetahui dan menguasai ilmu ushul fiqh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin menggali hukum secara baik dan benar dari al-quran dan as-sunnah padahal tidak menguasai sifat lafad-lafad dalam al-quran dan as-sunnah itu yang beraneka ragam seperti yang telah dikatakan tadi yang masing-masing mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

c. Mengetahui dan menguasai dalil ‘aqli penyelaras dalil naqli terutama dalam masalah-masalah yaqiniyah qath’iyah.

d. Mengetahui yang nasikh dan yang mansukh dan mengetahui asbab an-nuzul dan asbab al-wurud, mengetahui yang mutawatir dan yang ahad, baik dalam al-quran maupun dalam as-sunnah. Mengetahui yang sahih dan yang lainnya dan mengetahui para rawi as-sunnah.

e. Mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan tata cara menggali hukum dari al-quran dan as-sunnah.

Bagi yang tidak memiliki kemampuan, syarat dan sarana untuk menggali hukum-hukum dari al-quran dan as-sunnah dalam masalah-masalah ijtihadiyah padahal dia ingin menerima risalah Rasulullah SAW secara utuh dan kaffah, maka tidak ada jalan lain kecuali taqlid kepada mujtahid yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya. Diantara para mujtahid yang madzhabnya mudawwan adalah empat imam mujtahid, yaitu:
– Imam Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit;
– Imam Malik bin Anas;
– Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i ; dan
– Imam Ahmad bin Hanbal.

Mengharamkan taqlid dan mewajibkan ijtihad atau ittiba’ dalam arti mengikuti pendapat orang disertai mengetahui dalil-dalilnya terhadap orang awam (yang bukan ahli istidlal) adalah fatwa sesat dan menyesatkan yang akan merusak sendi-sendi kehidupan di dunia ini. Memajukan dalil fatwa terhadap orang awam sama saja dengan tidak memajukannya. (lihat Hasyiyah ad-Dimyathi ‘ala syarh al- Waraqat hal 23 pada baris ke-12).

Apabila si awam menerima fatwa orang yang mengemukakan dalilnya maka dia sama saja dengan si awam yang menerima fatwa orang yang tidak disertai dalil yang dikemukakan. Dalam artian mereka sama-sama muqallid, sama-sama taqlid dan memerima pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya.

Yang disebut muttabi’ “bukan muqallid” dalam istilah ushuliyyin adalah seorang ahli istidlal (mujtahid) yang menerima pendapat orang lain karena dia selaku ahli istidlal dengan segala kemampuannya mengetahui dalil pendapat orang itu. Adapun orang yang menerima pendapat orang lain tentang suatu fatwa dengan mendengar atau membaca dalil pendapat tersebut padahal sang penerima itu bukan atau belum termasuk ahli istidlal maka dia tidak termasuk muttabi’ yang telah terbebas dari ikatan taqlid. Pendek kata arti ittiba’ yang sebenarnya dalam istilah ushuliyyin adalah ijtihad seorang mujtahid mengikuti ijtihad mujtahid yang lain.

Khusus di bidang al-‘aqaid ad-diniyyah dari kalangan ahli al-kalam ahli an-nadzri al-‘aqli wa shana’at al-fikriyah (ahli logika), yang disebut ahlussunnah waljama’ah itu adalah para pengikut al-Imam Abul Hasan al-Asy’ari dan para pengikut al-Imam Abu Mansur al-Maaturiidi.

Dikatakan oleh al-‘allamah as-sayyid Muhamad bin Muhammad al-Husaini Az-Zabiidi (wafat tahun 1205 H) begini :

اذا اطلق اهل السنة والجماعة فالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية

Artinya :  tatkala disebutkan nama Ahlussunnah waljama’ah, maka maksudnya adalah para pengikut al-imam Al-Asy’ari dan para pengikut al-imam Al-Maaturiidi. (Ittihaaf as-saadah al-muttaqiin, jilid II hal. 8). Wallohu a’lam *** (Iqbal1).


Nuansa Maulid : Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pesantren An-najah, Cihuni.

Februari 13, 2012

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

 

Pengajian rutin bulanan di pesantren dan majlis ta’lim “An-najah” Cihuni, Desa Nanjung Jaya – Kec. Kersamanah, Kab. Garut bagi jamaah kaum muslimin yang biasa dilaksanakan setiap hari minggu pertama di awal setiap bulan, pada kesempatan bulan mulud / 12 Rabbi’ul Awwal 1433 H atau bertepatan dengan tanggal 05 Februari 2012 ini bertambah semarak.

Yaitu sebagai -Bulan Akbar- dan -momentum kebangkitan-  melalui takdhiman, wa tasyrifan, wa ta’liman, wa tadzkiran atas junjunan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang datang diutus oleh Alloh SWT membawa risalah Islam kepada seluruh ummat manusia. Menjadi rahmat kepada seluruh alam melalui proses -kelahirannya- yang jatuh pada hari Senin, tanggal 12, bulan Rabbi’ul Awwal, tahun Gajah, di Mekah dari ibunda Sayyidah Siti Aminah dan ayahanda Sayyid Abdulloh.

Maulid Nabi SAW ini merupakan karunia paling besar bagi umat Islam. Sangat dianjurkan bergembira menyambutnya sebagai rasa syukur. Ekspresinya boleh dengan berbagai bentuk sepanjang tidak bertentangan dengan syariat agama.

Serta pengajian bulanan kali ini bersamaan dengan khaul ke 35 Almaghfirlah Hadratusy syeikh KHR. Ahmad Djawari Bin KHR. Ahmad Djunaedi Bin KHR. Zarkasih sebagai figur-figur yang telah mendedikasikan seluruh kehidupannya dalam penyebaran agama Islam, khususnya melalui pengelolaan pesantren di kawasan utara Garut ini.

Materi acara meliputi :

Sabtu Siang 04/02/2012 : Pembacaan ayat suci  Al-qur’an 30 Juz, dan munajat du’a serta tahlil dan hadiah pahlanya dalam rangka Khaul Almaghfirlah Hadratusy Syeikh KHR. Ahmad Djawari, pendiri pesantren An-najah ini.

Sabtu Malam : Lailatul ijtima dengan para alumni serta bahtsul masaa’il dan mudharosah rutin kitab tafsir al-qur’anil adhiem “Jalalen” karya Imam Jalaluddin As-suyuthi dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dilanjutkan dengan -marhaba- dan pembacaan kitab -iqdul jawahir- atau barjanji dalam rangkaian -imtihan santri- bersama samrah.

Minggu Pagi 05/02/2012 Tabligh Akbar Maulid : Uraian Keutamaan Maulid, bersama Habib Hamid Naufal Bin ‘Alwy Al-Kaff. Du’a dan Tawasul   serta Istighosah untuk kemaslahatan ummat. Manaqib / Pembacaan Biographi Hadratusy Syeikh KHR. Ahmad Djawari serta tabligh dan taushiah mauidhoh hasanah yang disampaikan oleh beberapa Kiayi Alumni An-najah dari Bandung, Tasikmalaya, Limbangan, Garut, dskt. serta dengan Tabligh Umum oleh KHR. Nuh Addawami pengasuh Pesantren Cisurupan, Garut yang juga sebagai Wakil Ro’is Syuriyah PW NU Jawa Barat.

Kegiatan seperti ini senyatanya sangat efektif dan antusias dihadiri jamaah kaum muslimin dari berbagai peloksok serta mampu menghadirkan kegiatan syi’ar agama Islam supaya tidak meredup. Upaya meng-hidup2-kan kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam tatanan baldatun thoyyibatun wa robbul ghofur.

Insya Alloh nuansa maulid Nabi SAW ini menjadi wasilah membawa turunnya berkah dan keridhoan dari Alloh SWT kepada kita sekalian yang percaya dan senantiasa merindukan keselamatan di dunia dan akhirat. Khususnya mendapatkan -syafatul udhma- dari Rasululloh SAW di -yaumil jaza-. Amin.

Selamat dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada santri2 dan panitia serta semua pihak yang telah urun rembug atas terselenggaranya kegiatan yang tertata apik ini. -Allohumma sholli wasallim wa baarik alaih-. Wallohu ‘alam 🙂 *** (Iqbal1).


Diproteksi: Profile : Biographi Singkat KHR Ahmad Djawari, Menepis Kyai yang Terlupakan.

Januari 23, 2012

Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:


Sastra, Magis Kaum Tradisional

Januari 6, 2012

Dahulu di sebuah pesantren, pernah terjangkit wabah penyakit. Sebagian santri sakit sehingga mereka tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Namun tak lama kemudian keadaan kembali normal. Hal ini setelah seluruh santri dikerahkan untuk membaca sebuah doa secara bersama-sama di masjid. Uniknya, doa yang dibaca itu adalah berupa syair. Begini bunyinya “Lî khamsatun uthfî bihâ harral wabâ’il hâtimah, al-mushthafâ wal murtadhâ wabnâhumâ wal fâthimah.”

Jika diartikan kurang lebih demikian; kami memiliki lima senjata yang dapat memadamkan panasnya wabah penyakit; (1) Rasulullah Saw (2) Ali bin Abi Tholib (3) Hasan (4) Husain dan (5) Fatimah. Melalui syair yang memuat nama lima tokoh agung dalam Islam tersebut dipercaya dapat meredakan penyakit seseorang atau kaum.

Di Pesantren Sidogiri Pasuruan, ada tradisi jaga malam. Teknisnya yaitu beberapa santri ditugaskan menjadi satpam malam yang menjaga keamanan pondok. Mereka mengelilingi seluruh kawasan pondok secara berkelompok tanpa tidur semalaman suntuk. Nah, di sela-sela berjaga  itulah mereka membaca Syair karya Imam Bushiri berjudul Burdah al-Mukhtâr. Bait-bait indah sejumlah 160 itu mereka baca sebagai pengamanan diri dari macam marabahaya serta serangan musuh. Selain itu Burdah juga dipercaya mampu mengusir jin atau makhluk halus yang mengganggu.

Kasiat-kasiat magis lainnya yang dimiliki Syair cukup beragam. Di Pesantren Krapyak Yogjakarta, setiap bakda subuh para santri membaca Nazham Asmâ’ al-Husnâ secara bersama-sama. Syair yang memuat 99 nama indah Sang Pecipta itu diduga hasil karangan Kiai Dimyathi Tremas, riwayat lain menyebutkan KH. Ali Ma’shum. Dengan membaca syair itu di setiap pagi, seseorang akan terlindungi dan masalah rizeki akan lancar.

Syair Asmâ’ al-Husnâ juga menjadi budaya bagi para santri Pesantren Leteh, Rembang. Bahkan di sana terdapat tambahan Syair al-Munfarijah yang bisa dibaca kapan saja sesempatnya. Syair karya Imam Tajuddin al-Subki itu dapat menjadi jalan keluar bagi pembaca kala dirubung masalah pelik, seperti kesedihan, kesusahan, rezeki  seret, dst. Seperti halnya Syair Jalîlah al-Kadr yang lekat di hati para santri Pesantren Tebuireng Jombang dan Pesantren Langitan Tuban.

Keampuhan Syair tak cukup sampai di situ, selepas shalat Jumat di banyak pondok salaf seperti Pesantren Paculgowang, para santri senantiasa melantunkan syair Ilâhî lastulil firdausi sebanyak lima kali. Syair karangan Abu Nuwas—demikian nama asli ulama Baghdad yang masyhur di Timur Tengah—itu memiliki kasiat tersendiri. Disebutkan oleh Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam Hâsyiyah-nya yang dinukil dari Imam Abdul Wahhab al-Sya’rani bahwa siapa yang istiqamah membacanya di hari Jumat maka jika ia wafat Allah akan memberinya tetap iman dan Islam.

Mengapa Berkasiat?

Cukup sulit menjawab pertanyaan ”Mengapa syair-syair Arab banyak mengandung kekuatan magis sedemikian hebatnya? Seperti mampu menembuhkan penyakit, melancarkan rezeki, sebagai benteng, dst?”

Setidaknya ada beberapa faktor. Pertama, bahwa setiap perkataan mengandung pengaruh (atsar). Seseorang dapat membeli barang di pasar, misalnya, mungkin saja karena ia tertarik dengan kata-kata promosi dari si penjual. Anak nakal berubah baik karena nasehat orangtua dan gurunya. Tak sedikit pula remaja yang jatuh cinta hanya karena puisi. Termasuk pula, seseorang yang tertipu karena hipnotis pesulap melalui dialog antarkeduanya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kata-kata memang mengandung efek, bahkan sihir. Apalagi kalau kata-kata itu syair.

Kedua, kepercayaan yang telah mendarahdaging. Sehebat apapun mantera jika si pembaca ragu-ragu, tidak memiliki keyakinan sema sekali dengan apa yang ia baca maka tidak akan ada efek apa-apa yang timbul. Berbeda dengan seseorang yang amat percaya dengan apa yang ia baca, pasti keajaiban akan muncul. Syair-syair yang dibaca para santri di pesantren pun demikian. Mereka percaya bahwa yang ia baca akan mendatangkan pahala, menambah rasa cinta kepada Rasulullah, sampai membawa kekuatan magis tersebut, tentunya mereka beriktikad bahwa semuanya bersumber dari Allah Swt. Adapun syair hanya sebagai mediator saja.

Ketiga, karena pengarang syair melakukan tirakat atau meditasi yang luar biasa. Sehingga produk yang mereka hasilkan juga berkasiat tinggi. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il tidak menulis sebuah hadits kecuali ia shalat dua rakaat terlebih dahulu. Sehingga karya Shahîh Bukhâry yang beliau hasilkan bermanfaat luar biasa sepanjang zaman. Bahkan sebagian ulama berkeyakinan, penyakit seseorang bisa sembuh dengan membaca kitab fenomenal tersebut.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengungkapkan sebuah kasiat bait na’am sarâ dalam Syair Burdah. Beliau menuturkan, bahwa siapa yang membacanya bakda isya’  berulang-ulang kali sampai tertidur maka ia akan berjumpa Rasulullah Saw dalam mimpinya. Tak hanya itu, 19 lainnya juga diungkap dengan jelas oleh Syaikh Ibrahim al-Bajuri.

Penulis sempat menanyakan hal ini kepada Syaikh Muhammad Hidr Ibrahim, dosen Al-Azhar Kairo yang kini menjadi guru tugas di Ma’had Aly Tebuireng. Beliau menjelaskan bahwa hal itu memang tidak berdalil, baik dari al-Quran maupun Hadits. Itu merupakan mujarbat  (sebuah pengalaman pribadi) si Pengarang. Artinya, si pengarang telah melakukannya dan berhasil. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain pun mampu melakukan hal tersebut.

Menjaga Tradisi Bersyair

Secuplik budaya dan tradisi pesantren di atas hanya sebagian kecil saja yang penulis tampilkan. Sebenarnya masih banyak lagi keterlibatan syair dalam aktifitas peribadatan maupun kesosialan kaum tradisonalis dalam kesehariannya. Seperti tradisi cukur rambut bayi yang baru lahir, pujian menjelang shalat, doa kala belajar, Syair dari Kiai Hasyim Asy’ari yang mampu mengundang hujan, ibtihâlât, maqâmat, tausyaikh, rumus astronomi yang keseluruhannya menggunakan syair berbahasa Arab.

Tradisi semacam ini tidak akan luntur selama di Bumi Nusantara berdiri Pesantren. Karena pesantren lah satu-satunya lembaga pendidikan yang kukuh memegang jati dirinya sendiri. Kita kenal semboyan pesantren yang senantiasa lekat, yaitu menjaga tradisi lama yang baik serta mengadopsi budaya baru yang lebih berkwalitas. Sekalipun pesantren-pesantren banyak mengambil perubahan baru, baik kurikulum, menejemen, fasilitas maupun bangunan fisiknya, tetap saja ia akan menjaga budaya ber-syair yang telah ditanamkan para leluhurnya tempo dulu.

Tradisi semacam inilah yang tidak dimiliki oleh kaum modernis dan radikal. Dengan mudah mereka menganggap ini-itu adalah bid’ah (penyimpangan dalam agama). Hal-hal berbau ”mistik” yang tidak dapat dijangkau nalar, mereka anggap sebagai perusak iman dan akidah. Padahal itu justru memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa dengan berbagai macam cara, dari banyak jalan, Tuhan dapat dijumpai. Belum lagi, tradisi bersyair sangat erat dalam membangun kokoh istana sosial kemanusiaan. *** WalLahu a’lam (Fathurrahman Karyadi ; Ref. http://www.tebuireng.net)